Zákon o obecní policii doznává několika významných změn

V lednu nabyde účinnosti novela zákona o obecní policii

Již 1. ledna 2021 nabyde účinnosti zákon č. 261/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že přijatý zákon přináší několik významných změn, rozhodli jsme se v následujících odstavcích shrnout ty nejpodstatnější.

Podmínky pro uchazeče o pozici strážníka

Zákon č. 553/1991 Sb. obsahuje výčet podmínek, které musí splnit každý uchazeč o pracovní pozici strážníka obecní policie. Mezi podmínky patří české státní občanství, bezúhonnost, spolehlivost, věk 18+, zdravotní způsobilost, středoškolské vzdělání s maturitou a osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.

Nově zákonodárce upravuje definice podmínek bezúhonnosti a spolehlivosti a k tomu zavádí podmínku další – strážník může být v základním pracovněprávním vztahu strážníka pouze k jedné obci. K takovému kroku bylo podle důvodové zprávy zákona přistoupeno z důvodu opakovaných případů, kdy strážníci vykonávali práci pro několik obcí současně, čímž se snižovala kredibilita obecní policie a docházelo tím fakticky k obcházení možnosti dané zákonem, aby mezi sebou obce uzavřely veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie. Ustanovením však není dotčena možnost osoby strážníka vykonávat pro jinou obec práci odlišnou od zaměstnání strážníka.

V případě změny definic podmínek bezúhonnosti a spolehlivosti, přistoupil zákonodárce k zpřísnění právní úpravy, která se přiblížila k úpravě podmínek platných pro příslušníky bezpečnostních sborů. Nově není za bezúhonného považován ten, kdo:

  1. byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby vyšší než 5 nebo mu byl udělen výjimečný trest, bez ohledu na dobu, která od odsouzení uplynula;
  2. byl v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby převyšující 2 roky, avšak nepřevyšující 5 let;
  3. byl posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí odnětí svobody nepřevyšující 2 roky;
  4. byl v posledních 5 letech odsouzen pro nedbalostní trestný čin, pokud je tento čin v rozporu s posláním strážníka;
  5. byl stíhán pro úmyslný trestný čin, ale stíhání bylo zastaveno pravomocným rozhodnutím o narovnání od nějž neuplynuly 2 roky, je-li čin v rozporu s posláním strážníka;
  6. byl stíhán pro úmyslný trestný čin, ale stíhání bylo zastaveno nebo podmíněně odloženo podáním návrhu na potrestání, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí o osvědčení, je-li jednání v rozporu s posláním strážníka;
  7. byl stíhán pro provinění, které bylo v rozporu s posláním strážníka, které bylo zastaveno pravomocným rozhodnutím o odstoupení od trestního stíhání, přičemž od zastavení neuplynuly 2 roky.

Zpřísnění rovněž nastaly u podmínky spolehlivosti uvedené v ust. § 4b zákona o obecní policii, kterou uchazeč splní, nebyl-li v posledních 3 letech opakovaně uznán vinným z úmyslného spáchání vytyčených druhů přestupků (ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, úsek obrany ČR, veřejného pořádku, občanského soužití), nebo jednání, které znaky přestupku naplňují.

Upozornění si jistě zaslouží upravené znění odst. 3, které zavádí další podmínky charakterových, morálních a občanských záruk výkonu služeb obecní policie. Spolehlivý není ten “ u něhož zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že založil, podporuje, propaguje nebo veřejně sympatizuje s hnutím, které směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť vůči jiné skupině osob“

Pro ověření bezúhonnosti uchazeče mají nově obce právo vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů prostřednictvím dálkového přístupu. V případě ověření podmínek morálních a občanských záruk si může obec požádat Policejní prezidium o stanovisko, které má povinnost uchovávat po dobu 3 let od jeho předání.

Jak plyne z přechodných ustanovení novely, při určování bezúhonnosti a spolehlivosti strážníka, který byl k 1. 1. 2021 držitelem osvědčení o odborné způsobilosti a splňoval dosavadní podmínky stanovené zákonem, se na skutky spáchané před tímto datem použije dosavadní právní úpravy.

Odchodné

Se zákonem č. 261/2020 Sb. se do zákona vkládá nový benefit pro strážníky, který je má motivovat k vytrvání v zaměstnaneckém poměru po co nejdelší dobu. V případě, že strážník vykonával úkoly po dobu alespoň 15 let a dosáhl 50 let věku, má v případě odchodu skočení pracovního poměru dohodou, výpovědí (vyjma důvodů § 52 písm. f až H ZP) nebo uplynutím sjednané doby v pracovní smlouvě, právo na odchodné v základní výši 1 průměrného měsíčního výdělku. Za každý ukončený rok navíc (nad 15 let) náleží strážníkovi 1/3 průměrného měsíčního výdělku. V součtu však odchodné nesmí přesáhnout šestinásobek průměrného měsíčního výdělku.

Oprávnění strážníka

Změn doznala i ustanovení upravující oprávnění strážníka vůči 3. osobám, obsažená v ust. §§ 11 a násl.. Oprávnění strážníka přikázat každému , aby nevstupoval na určená místa nebo se na nich nezdržoval po nebytně nutnou dobu je-li ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek a vyžaduje-li to plnění úkolu obecní policie; použít pouta proti osobě, která napadá jinou osobu, ohrožuje vlastní život nebo zdraví, poškozuje cizí majetek nebo se pokusí o útěk při zákroku strážníka nebo bezprostředně po něm, apod.

Komentáře

Přidat komentář