Zásady zpracování osobních údajů

Abychom Vám mohli účinně pomáhat a spolupracovat na vyřešení Vašich problémů, budeme muset pracovat také s Vašimi osobními údaji. Protože jsme si vědomi jejich citlivosti a důležitosti jejich ochrany, rádi bychom Vás seznámili se zásadami jejich zpracování.

 

Jako Matoušek a Selucká, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 08296821, se sídlem: Kovářská 549/12, 190 00 Praha 9 jsme správci osobních údajů a podle toho také zodpovědně jednáme. Právním základem zpracování osobních údajů naší kanceláří je zpravidla smlouva o poskytování právních služeb, kterou s našimi klienty uzavíráme. Povinností klienta je poskytování osobních údajů, samozřejmou povinností naší kanceláře potom jejich zpracování a ochrana.

 

Co jsou to osobní údaje a jak s nimi pracujeme

Protože je naše práce postavena na individuální péči a jednotlivých originálních potřebách našich klientů, neobejdeme se bez jejich osobních údajů. Mezi ty můžeme počítat jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu či číslo účtu.

Osobní údaje využíváme vždy jen k poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem a dále je poskytujeme jen subjektům nezbytným pro zdárné vyřízení celé věci.

Příjemci osobních údajů tak mohou být:

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány, Česká advokátní komora)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta (např. banka)

 

Práva klienta

Naši klienti mají přirozeně možnost kontroly nad svými osobními údaji a nad jejich zpracováním, proto mohou uplatňovat tato práva:

 • Právo na přístup – klient má právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • Právo na opravu – klient má právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz – klient má právo požádat nás o výmaz zpracovávaných osobních údajů a jestliže jsou pro to splněny zákonné podmínky, bude této žádosti vyhověno.
 • Právo na omezení zpracování – klient má právo, abychom v určitých případech omezili zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo vznést námitku – klient je oprávněn proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech naší advokátní kanceláře, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů – klient má možnost získat osobní údaje, které nám poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo podat stížnost – v případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném naší advokátní kanceláří, může podat stížnost přímo nám, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 

Prostřednictvím všech těchto zásad chráníme a vždy budeme chránit osobní údaje našich klientů. Věříme, že k úspěšnému výsledku naší spolupráce můžeme směřovat jen tehdy, budeme-li si navzájem důvěřovat. Důvěra na jedné straně a z toho vyplývající zodpovědnost na straně druhé je základem kvalitní advokacie, kterou Vám naše kancelář nabízí. Těšíme se na spolupráci!