Co to vlastně znamená? 1. Smluvní pokuta

Smluvní pokuta

Utvrzení závazku pro případ porušení smluvní povinnosti formou smluvní pokuty je jedním z možných ujednání smlouvy, kterým se smluvní strany navzájem snaží „motivovat“ k řádnému plnění ujednaných práv a povinností. Podstatou smluvní pokuty je v zjednodušeném pojetí vyjádření zvýšeného zájmu jedné ze smluvních stran na řádném splnění specifikované smluvní povinnosti. Pro případ, kdy zavázaná smluvní strana (dlužník) svou povinnost utvrzenou smluvní pokutou nesplní, je povinna uhradit druhé smluvní straně (věřiteli) smluvně stanovenou částku nebo ujednané nepeněžité plnění.

Výhodou smluvní pokuty je její nezávislost na vzniku škody; k prokázání práva na zaplacení smluvní pokuty je nutné pouze prokázat, že došlo k porušení utvrzené povinnosti specifikované ve smlouvě. Pokud k porušení povinnosti dojde, není zaplacení smluvní pokuty důvodem k neplnění původního utvrzeného smluvního závazku. (Příkladem může být povinnost prodávajícího, i přes uhrazení smluvní pokuty za nedodržení termínu, dodat objednané zboží.) Právo na úhradu smluvní pokuty je samostatným nárokem, který je možné soudně vymáhat bez ohledu na plnění jiné (jí zajištěné) povinnosti.

Od 1. 7. 2020 je nově umožněno zahrnout smluvní pokutu do smlouvy o nájmu bytu a nájmu domu. Dle novely  občanského zákoníku je možné sjednat v nájemní smlouvě peněžitou jistotu (zajištění dlužného nájemného, náhrady škody atd.) a smluvní pokutu buď jednotlivě, nebo současně. V případě současného sjednání nesmí jistota a právo na zaplacení smluvní pokuty v souhrnu přesáhnout trojnásobek ujednaného měsíčního nájemného.

Při zahrnutí smluvní pokuty do smluv by měla být obezřetnost věnována zejména určení její výše, neboť na návrh dlužníka může soud výši smluvní pokuty s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti svým rozhodnutím snížit (tzv. moderační právo soudu).  A o tom zase příště …

Komentáře

Přidat komentář