Co to vlastně znamená? Vydržení

(Řádné) Vydržení

Vydržení je jedním z nejstarších právních institutů, jehož původ můžeme dohledat až ve starobylému Zákonu dvanácti desek, nejstarší kodifikaci římského práva z poloviny 5. století př. n. l.

Právní institut vydržení slouží k odstranění dlouhodobého rozporu mezi faktickým a právním stavem ve vlastnictví a držení věci, a to za současné snahy předejít právní nejistotě – Jsem opravdu vlastníkem? Občanský zákoník za splnění níže popsaných kumulativních podmínek spojuje faktické užívaní s možností nabýt vlastnické právo držitele na úkor formálního vlastnictví věci, které není nijak vykonáváno. Předmětem vydržení nemusejí být pouze hmotné věci, ale také práva, která jsou v právním řádu pokládány za věci nehmotné. Vlastnické právo se v případě vydržení se nabývá jako neodvozené, originární.

Občanský zákoník rozlišuje vydržení řádné a mimořádné (tomu se budeme věnovat v dalším díle). Držitel věci musí pro řádné vydržení splnit několik podmínek nezbytných pro řádné nabytí vlastnického práva:

  • poctivost držby – ta je úzce spjata s dobrou vírou držitele. Jedná se o subjektivní pocit držitele, že mu náleží právo, které vykonává. Zákon dobrou výru předpokládá (presumuje), lze ji však vyvrátit, prokáže-li protistrana opak.
  • pravost držby – ta závisí na předpokladu, že držba nebyla získána svémocí, potajmu, lstí nebo výprosou. S nepravostí držby je také spojena nemožnost vydržení dědicem držitele ani jinými právními nástupci.
  • právní důvod držby (titul držby), který by postačil ke vzniku vlastnického práva. Příkladem dostačujícího právního důvodu držby může být: darování, koupě, směna, dědictví atd.
  • vydržecí doba – Poslední kumulativní podmínkou vedoucí k vydržení je uplynutí 3 leté vydržecí doby u věcí movitých a 10 leté vydržecí doby u věcí nemovitých. Držba musí být v obou případech nepřetržitá. K přerušení dojde, pokud držitel nevykonával držbu v průběhu vydržecí doby déle než jeden rok. Dále je potřeba zmínit, že do vydržecí doby se ve prospěch vydržitele započte i doba řádné a poctivé držby jeho předchůdce.

I institut vydržení obsahuje zákonné limity, jedním z takových je zákaz vydržení mezi zastoupenými osobami (opatrovníkem a opatrovancem, poručníkem a poručencem, apod.).

Komentáře

Přidat komentář