Co pro vás můžeme udělat

Občanské právo obecné

 • Zastupování klientů v oblasti občanskoprávních záležitostí
 • Ochrana spotřebitele v rámci spotřebitelských sporů
 • Právo vlastnické, zástavní a věcná břemena
 • Právo bytové („SVJ“) nebo spojené s členstvím v bytovém družstvu
 • Dědění a rodinné právo
 • Majetkové vztahy mezi manžely
 • Nájemní a pachtovní právní vztahy
 • Smlouvy příkazní, o dílo, kupní, atp.

Právo obchodních společností

 • Založení všech forem obchodních společností, včetně evropských forem a zastupování před obchodním rejstříkem
 • Sepis zakladatelských právních dokumentů
 • Zabezpečení živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění
 • Převody obchodních podílů a akcií
 • Smlouvy o výkonu funkce jednatele a členů představenstva

Právo nemovitostí

 • Příprava všech druhů smluv při transakci s nemovitostmi
 • Poskytování advokátní úschovy listin a financí
 • Zastupování klientů při jednání s katastrálním úřadem
 • Analyzování právního stavu nemovitostí
 • Zastupování při řešení sporů týkajících se nemovitostí

Pracovní právo

 • Příprava pracovních a manažerských smluv
 • Poradenství při zaměstnávání cizinců
 • Poradenství při změnách pracovního poměru, při agenturním zaměstnávání
 • Pomoc při rozvazování pracovního poměru, zrušení funkce
 • Zastupování v pracovněprávních sporech
 • Vytváření interních směrnic a pokynů

Správní právo

 • Zastupování klientů ve správních řízeních a řízeních před správními soudy
 • Příprava dokumentů pro stavební povolení nebo územní rozhodnutí
 • Odborné poradenství v oblasti správního řízení

Veřejné zakázky a koncesní řízení

 • Poradenství při výkladu zákona o veřejných zakázkách
 • Příprava potřebné zadávací, kvalifikační a smluvní dokumentace
 • Zastupování zadavatele včetně přípravy jeho rozhodnutí
 • Dohled nad dodržováním právních předpisů při zadávání veřejné zakázky
 • Příprava stanoviska zadavatele v případě podání námitek
 • Zastupování zadavatele před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže
 • Zastupování uchazeče v průběhu zadávacího řízení
 • Posouzení zákonnosti podmínek vypsané zakázky
 • pracování námitek proti rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky
 • Podání opravných prostředků a zastupování v následném řízení
 • Účast při smluvním vyjednávání

Spotřebitelské právo

 • Zastupování klientů ve spotřebitelských sporech
 • Právní poradenství týkající se pojišťovacího práva
 • Uplatňování práv cestujících vyplývající ze smlouvy o zájezdu
 • Právní služby v oblasti telekomunikací a e-commerce

Právo územně samosprávných celků

 • Komplexní právní poradenství pro obce či kraje
 • Zpracování a revize podkladů pro jednání jednotlivých orgánů
 • Poradenství v problematice dotací z národních i evropských fondů
 • Příprava rozhodnutí ve správním řízení
 • Pomoc při řešení otázek spojených s právem na přístup k informacím
 • Právní poradenství ve věci právnických osob zřizovaných obcí/krajem
 • Průběžné poskytování právního poradenství včetně možnosti účasti advokáta na jednání orgánu územně samosprávného celku

Právní služby jsou předně poskytovány za podmínek stanovených smlouvou uzavřenou mezi advokátem a klientem. V ceně se zohledňuje složitost případu daná jak skutkovými okolnostmi, tak právním posouzením, a proto je obtížné na tomto místě stanovit dopředu nějakou částku, většinou však osciluje mezi 2.500 a 5.000 Kč za hodinu.

V případě, že není výše odměny stanovena smlouvou s klientem, řídí se její výše vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Při odměňování dle advokátního tarifu se pro výpočet výše mimosmluvní odměny advokáta za jeden úkon právní služby využije tarifní hodnoty. Tarifní hodnota je výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká.

K odměně jsou dále (tj. nad rámec uvedený shora) připočítávány vynaložené hotové výdaje (kolky, režijní paušál), cestovné dle aktuální vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí (jde-li o právní pomoc mimo Prahu) a DPH v zákonné výši 21%.

Lze tedy shrnout, že jasnější (přesnější) znalost o ceně za právní službu získáte až na základě přímého kontaktu s naší kanceláří.

Přednášky a školení

Advokátní kancelář nabízí svým klientům kromě běžných služeb advokátní kanceláře také možnost uspořádání přednášek či seminářů firmám, územním samosprávným celkům a dalším subjektům za účelem rozšíření právního vědomí a vzdělanosti v nejrůznějších oblastech platného práva se zaměřením na využití v praxi.