Ochrana spotřebitele v novém.

Již 6. ledna 2023 nabude účinnosti zákon č. 374/2023 (novela), prostřednictvím něhož se novelizovalo spotřebitelské právo, tedy příslušné části občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb.) a též zákon o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb.). Zásadní proměnou prošly ustanovení občanského zákoníku týkající se obligace koupě-prodej. Dříve byla tato úprava uchopena v ustanoveních §§ 2158 a násl. občanského zákoníku pod označením „prodej zboží v obchodě“. Toto označení bylo poněkud nešťastně zvolenou terminologií, neboť mohlo implikovat, dle textualistického výkladu, že musí skutečně dojít k prodeji zboží v obchodě, tedy v prostoru obchodu. Vůlí zákonodárce při tvorbě této terminologie ovšem nebylo odkázat k prostorům obchodu kde se zboží prodává, nýbrž toto mělo býti odkazem k prodeji zboží při obchodní činnosti, jakkoliv je zvolené pojmenování nevhodné – ohledně tohoto závěru panoval konsensus mezi doktrínou i judikaturou. Výše uvedenou novelou zákonodárce danou problematiku nadále, a dlužno podotknout že mnohem vhodněji, pojmenovává jako „prodej zboží spotřebiteli“.

Nová záruka

Stěžejní změnou prošla úprava odpovědnosti za vady při spotřebitelské koupi, která je zároveň implementací práva Evropské Unie, konkrétně pak směrnice 2019/771, a tedy uplatní se zde eurokonformní výkladová pravidla. Před novelou disponoval spotřebitel zákonnou zárukou za jakost, to se však nyní zásadně mění, jelikož nadále již úprava této zákonné záruky netrvá, a namísto ní spotřebitel primárně disponuje právy z vadného plnění.

To je poměrně rozsáhlá změna, jelikož aby spotřebitel mohl uplatnit práva z vadného plnění, musí prokázat, že věc byla vadná již při přechodu nebezpečí na věci, což bude zpravidla při předání takové věci. Zákonná (i jiná) záruka za jakost je jiným institutem, jehož účelem je, že prodejce deklaruje, že předmět koupě si po určitou dobu podrží své určité vlastnosti, a tedy spotřebitel nemusel prokazovat, že věc byla vadná již při převzetí (přesněji při přechodu nebezpečí na věci), to však bude brzy už jen minulostí.

Jelikož se ovšem jedná o spotřebitele, který je hoden zvláštní ochrany, zákon dále tuto nutnost prokazovat závadnost věci zjemňuje. Aby situace nebyla pro spotřebitele příliš důkazně obtížná, přidává zákonodárce vyvratitelnou domněnku, obraceje tak důkazní břemeno na podnikatele, jež stanoví, že pokud se vada projeví ve lhůtě jednoho roku, má se za to, že vada existovala již při převzetí. To, že vada vznikla později, a tedy že spotřebitel by neměl práva z vadného plnění, případně musí prokázat podnikatel (ustanovení § 2161/5).

Tedy pokud si spotřebitel zakoupí nějakou věc, běží mu od převzetí jednoroční lhůta, v níž pokud spotřebitel vytkne vady, podnikatel musí prokazovat, že tato věc vadná nebyla už při převzetí. Pokud už jeden rok uplynul, potom stále ještě trvá zákonná lhůta k vytknutí vad, která trvá dva roky od převzetí věci, ta však nesouvisí se spotřebitelem: tedy v takovém případě bude muset spotřebitel prokazovat, že věc byla vadná již v období jednoho roku od převzetí (i. e. nebude muset prokazovat, že věc byla vadná již při převzetí).

Novinky v podomním prodeji

Spotřebitel nabývá také zvýšenou ochranu při uzavírán smluv podomním způsobem nebo v rámci organizovaných prodejních akcí. Jedná se o situace, kdy k prodeji dochází u spotřebitele doma bez předem domluvené schůzky nebo u organizované prodejní akce. Tehdy má spotřebitel delší lhůtu pro odstoupení od smlouvy bez nutnosti uvádět důvod – tato lhůta bude nově podle novely činit 30 dnů.

A co Black friday?

Spotřebiteli byla novelou přiznána též zvýšená ochrana před umělým navyšováním cen před slevovou akcí. Podnikatel v těchto případech bude muset spotřebitele informovat o tom, jaká byla nejnižší cena zboží nejméně za dobu 30 dní před slevou.

Dále došlo k úpravě uzavírání smluv po telefonu, kdy podnikateli vznikne povinnost potvrdit spotřebiteli telefonickou nabídku v textové podobě. K platnému uzavření smlouvy pak musí rovněž spotřebitel takovouto textovou nabídku potvrdit, přičemž postačí neformální způsob: např. prostřednictvím SMS. Pokud nabídku spotřebitel takto nepotvrdí, není smlouvou vůbec vázán.

Pozdní dodání zboží prodejcem

Podnikatel je stejně tak povinen dodat zakoupené zboží do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pokud tak podnikatel neučiní, musí mu spotřebitel poskytnout ještě další přiměřenou dodatečnou lhůtu – pokud podnikatel nedodá zboží ani do uplynutí této druhotné lhůty, může spotřebitel od smlouvy odstoupit. Spotřebitel se však s podnikatelem mohou dohodnout i jinak, a navíc výše uvedené pravidlo neplatí v případech, kdy by dodání zboží po původní lhůtě již nemělo smysl (o tomto ale musel podnikatel vědět) – např. dodání svatebních šatů na svatbu, která již proběhla. V takovém případě spotřebitel není povinen poskytovat podnikateli dodatečnou lhůtu a je oprávněn při zmeškání rovnou odstoupit od smlouvy.

Novela dále přidává rovněž ochranu v online prostředí při nakupování na internetu. Spotřebitel je zde totiž chráněn před netransparentností takového nákupu, stejně jako před falešnými recenzemi. Podnikatel bude dále povinen uvádět, podle jakého klíče jsou řazeny nabídky na jednotlivé nabízené produkty, a dále bude povinností podnikatele spotřebiteli sdělit, zda zveřejněné recenze skutečně pocházejí od spotřebitelů, kteří si jeho produkty zakoupili. Novela v této oblasti rovněž zakazuje používání předem zaškrtnutých políček, díky kterým by byl spotřebitel povinen k dodatečné platbě, i. e. případy kdy je spotřebiteli vnuceno zboží, které si sám nevybral, případně když je mu vnucena další platba, kterou spotřebitel nechtěl – když toto podnikatel i přes zákaz udělá, smlouva bude v těchto částech nezávazná. Podnikatel navíc musí dostatečně určitě pro spotřebitele označit bod, v němž se spotřebitel zavazuje k úplatné smlouvě, a k platbě – například toto přesně sdělit u tlačítka, kterým se dokončuje objednávka apod. – pokud toto podnikatel neučiní, je smlouva neplatná.

Podnikatel dále bude povinován dodat textový návod k použití kupované věci, pokud to bude nezbytné, přičemž v takových případech musí mít spotřebitel možnost si takový návod stáhnout a uložit si jej. Papírový návod však dle novely podnikatel musí poskytnout jen na vyžádání spotřebitele, pokud toto není jinak obvyklé.

Naše advokátní kancelář je potom zcela připravena na řešení všech spotřebitelských problémů, na něž bude dopadat tato novela, mimo jiné i díky patronaci celoevropsky proslulé odbornice na spotřebitelské právo, a členky naší advokátní kanceláře, prof. JUDr. Markéty Selucké Ph.D. Pokud jste tedy stiženi problémy, které se dotýkají výše nastíněných okruhů, neváhejte se na naši kancelář obrátit!

Komentáře

Přidat komentář